Közlemény a piac látogatásának rendjéről

1301

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 95/2020. Korm. rendelet 6. §-a alapján kapott felhatalmazással élve a piac működési rendjét az alábbiak szerint módosítjuk:

A 65 évnél idősebb honfitársaink délelőtt 8 és 10 óra között
vehetik igénybe a piac szolgáltatásait.

A 65 évnél fiatalabbak délelőtt 8 órát megelőzően, illetve 10 órát követően
jelenhetnek meg a piacon.

Ismételten kérjük, hogy a lehető legkevesebb ideig tartózkodjanak a piac területén, illetve a személyek közötti minimálisan 1,5 méteres távolságot tartsák be!

Cegléd Város Önkormányzata

———————–

Cegléd Város Önkormányzata

15/2020. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a Belvárosi Piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérő szabályokat állapítok meg az önkormányzat tulajdonában lévő piacról szóló 7/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott Belvárosi Piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről. A kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. §-a alapján,
a) saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy a Belvárosi Piacot 8.00 óra és 10.00 óra közötti időben látogathatja,
b) a Belvárosi Piacon 8.00 óra és 10.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az a) pont szerinti személy tartózkodhat.

2. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását rendészeti szerv ellenőrzi.

(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 8. és 9. §-ában rögzített intézkedésre (szabálysértési eljárás) kerül sor.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján, 8.00 órakor lép hatályba, és a veszélyhelyzet megszűnésének napján hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

(3) Ez a rendelet az önkormányzat www.cegled.hu hivatalos honlapján, valamint a Cegléd Rádióban és a Ceglédi Városi Televízióban kerül közzétételre.

Dr. Csáky András s. k.
polgármester

Dr. Diósgyőri Gitta s. k.
címzetes főjegyző